Chapter Officers

Chapter Officers

Publication Date
Thursday, April 4, 2024

Steve Calhoun, Chapter President

matt

 

 

 

 

 

 

Matt Hauser, VP Special Activities

mattprofessional

 

 

 

 

 

 

Jim Gilbert, VP Soldiers & NCOs

gilbert

 

 

 

 

 

 

Jessica Montana, VP Young Professionals

jeessss

 

 

 

 

 

 

Marty Madera, Treasurer

mmaaatttt

 

 

 

 

 

 

Christine Moore, Soldier Liaison

Christine

 

 

 

 

 

 

Matt Tolbert, VP Membership

MattTolbert

 

 

 

 

 

 

Anne Wall, Secretary

Steve Goldberg, VP Special Activities